Orio Station NextTrain

Current Time: 01:01    

Kagoshima Main Line - Kokura,Moji bound

05:46 Mojiko

Kagoshima Main Line - Hakata,Kurume bound

05:16 Hakata

Chikuho Line - Wakamatsu bound

06:02 Wakamatsu

Chikuho Line - Nogata,Keisen bound

05:43 Hakata